Obchodná verejná súťaž

(vyhlásená podľa § 281 – 288 zákona č. 513/1999 Zb., Obchodného zákonníka)

 

číslo: ŠF EU OVS 1/2006

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy

 

na vypracovanie odborných analýz, územno - plánovacích podkladov, realizačnej projektovej dokumentácie a zabezpečenie stavebného povolenia pre realizáciu ubytovacieho zariadenia kategórie Penzión *** v obci Marianka

 

realizovaná

 

v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. JPD2/2005/1.3/03 pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava cieľ 2, priorita č. 1., oparenie č. 1.3., schéma pomoci de minimis

 

vyhlásená

obchodnou spoločnosťou

 

EDOS, s.r.o., so sídlom Urbánkova 34, 040 01 Košice, IČO: 35680539, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vložke 10105/B

 

dňa 31. januára 2006

 

 

 

1. Cieľ obchodnej verejnej súťaže

Cieľom prác, ktoré majú byť predmetom zmluvy je získať kvalifikované podklady pre realizáciu ubytovacieho zariadenia pre podporu cestovného ruchu v obci Marianka.

 

2. Požadovaný predmet zmluvy

a) Vypracovanie analýzy záujmového územia z hľadiska posúdenia rozsahu deficitu ubytovacích a stravovacích kapacít s návrhom optimálnych výmer a kapacít pripravovaného ubytovacieho zariadenia.

b) Vypracovanie investičného zámeru pre realizáciu objektu prechodného ubytovania kategórie Penzión *** podľa optimálnych kapacít, s rozpočtovými nákladmi do 12 mil. Sk.

c) Vypracovanie analýzy ekonomickej návratnosti investičných nákladov na realizáciu pripravovaného ubytovacieho zariadenia s návrhom na optimalizáciu rozsahu investície vzhľadom na návratnosť vložených zdrojov.

d) Vypracovanie analýzy záujmového územia z hľadiska charakteru okolitej zástavby a spracovanie objemovej štúdie rekonštrukcie a prestavby vytypovanej budovy na Kamennej ul. v Marianke na ubytovacie zariadenie.

e) Získanie stanovísk dotknutých osôb a inštitúcií (samosprávny kraj, obec, ...) k realizácii pripravovaného ubytovacieho zariadenia.

f) Na základe pripomienok a stanovísk dotknutých osôb a inštitúcií vypracovanie realizačného projektu stavby ubytovacieho zariadenia, ktorý musí obsahovať kompletnú výkresovú dokumentáciu, súhrnnú technickú správu, technické správy jednotlivých profesných častí, súhrnný položkový rozpočet potvrdený autorizovanou osobou s uvedením cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný (Cenkros – plus, Odis, ....) a ak sa v rozpočte vyskytnú súborné položky, musia byť doložené aj položkové rozpočty súborov. Ďalej výkaz výmer a materiálové náklady, ako aj projekt organizácie výstavby.

g) Získanie potrebných povolení a stanovísk dotknutých osôb a inštitúcií k realizácii stavby vyprojektovaného ubytovacieho zariadenia a povolenia na realizáciu navrhnutej stavby.

 

3. Oprávnení navrhovatelia

Fyzické osoby a právnické osoby, znalé miestnych pomerov, disponujúce oprávneniami na vykonávanie činností ktoré majú byť predmetom zmluvy. Príslušné oprávnenia musia byť priložené k návrhu. Nesplnenie uvedených podmienok bude dôvodom na vylúčenie návrhu zo súťaže.

 

4. Termín realizácie zmluvy

Realizácia prác uvedených v bode 2. tejto výzvy je v závislosti od termínu rozhodnutia hodnotiacej a výberovej komisie RO JPD 2 je stanovená na tri mesiace v termínoch od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť termín realizácie zmluvy v závislosti od termínu rozhodnutia hodnotiacej a výberovej komisie RO JPD 2 a termínu vyhlásenia ďalšej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava cieľ 2, priorita č. 1., oparenie č. 1.3., schéma podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2. Uvedená skutočnosť bude zapracovaná do znenia zmluvy a navrhovateľ je povinný to akceptovať.

 

5. Cena

Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2. tejto výzvy je predmetom verejnej obchodnej súťaže.

Navrhovateľ je povinný uviesť návrhy cien pre každú jednotlivú položku samostatne, ako aj návrh súhrnnej ceny za práce uvedené v bode 2. tejto výzvy.

Nesplnenie tejto podmienky bude dôvodom na vylúčenie návrhu zo súťaže.

 

6. Termín a spôsob predkladania návrhov

Návrhy je potrebné vpísať do predlohy návrhu zmluvy o dielo, ktorá je priložená k tejto výzve a doručiť v zalepenej obálke na adresu bratislavského pracoviska vyhlasovateľa, spoločnosti  t.j.: EDOS, s.r.o., Kopčianska 20/D, 851 01 Bratislava, e- mailom na adresu edos@edos.sk alebo na fax č. + 421 2 6381 0660 v termíne do 13. februára 2006.

 

7. Ďalšie podmienky súťaže

Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľom výsledky súťaže do 15. februára 2006. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky vybrané návrhy.

Základnou podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe žiadosti vyhlasovateľa v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. JPD2/2005/1.3/03 pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava cieľ 2, priorita č. 1., oparenie č. 1.3., schéma pomoci de minimis.